Regulamin konkursu „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę 2023
w ramach projektu „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę 2023” – kampania edukacyjna promująca czytelnictwo wśród młodzieży.

I Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
2. Celem konkursu jest:
2.1. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w całej Polsce;
2.2. Utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur;
2.3. Upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

5. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-18 lat z całej Polski.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do 19.10.2023 r. W formularzu należy podać następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Nazwę oraz adres szkoły.
c) Klasa
d) Adres e-mail uczestnika.
e) Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f) Numer tel. kontaktowego.
7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

8. Konkurs polega na odpowiedzi na 4 pytania dotyczące określonych lektur szkolnych przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane codzinnie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
Pytanie 1: 2023-10-17 20:00:00
Pytanie 2: 2023-10-18 20:00:00
Pytanie 3: 2023-10-19 20:00:00
Pytanie 4: 2023-10-20 20:00:00
10. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
11. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik oraz książki.
I miejsce: karty podarunkowe o wartości 400 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 200 zł
IV-X – karty podarunkowe o wartości 50 zł
12. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 20.10.2023 r. do godz. 23:59.
13. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 4 pytania w najkrótszym czasie.
14. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
15. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie
4 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
16. Nagrody będą wysłane na adres podany w formularzu zgłoszenia.
17. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana najpóźniej do 25.10.2023 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
18. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

19. Dane osobowe.
19.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
19.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
19.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie
512 440 046.
20. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
21. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.